LA FIGURA DE L’ARQUITECTE TÈCNIC

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació intervenen en les diverses etapes del procés constructiu, especialment pel que fa a les obres d’edificació, i hi aporten una actuació professional en favor de la qualitat.Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació intervenen en les diverses etapes del procés constructiu, especialment pel que fa a les obres d’edificació, i hi aporten una actuació professional en favor de la qualitat.

Una mica d’ història

Els antecedents de l’existència de la figura de l’aparellador es troben ja al segle XVI, però no es fins al segle XX quan comença a configurar-se com el professional que coneixem avui.Els antecedents de l’existència de la figura de l’aparellador es troben ja al segle XVI, però no es fins al segle XX quan comença a configurar-se com el professional que coneixem avui.

A l’any, 1935 mitjançant el Decret d’Atribucions de 16 de juliol, s’estableix la obligatorietat de la intervenció dels Aparelladors a les obres d’arquitectura com ajudants tècnics, i a l’any 1964 apareix la titulació universitària  l’Arquitecte Tècnic.

Actualment, també se’l coneix com a Enginyer de l’ Edificació.

Funcions de l’Arquitecte Tècnic

Una de les funcions més rellevants de l’arquitecte tècnic, es la Direcció d’Execució d’Obra i consisteix en formar part de la direcció facultativa, assumint la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de control de qualitatiu i de quantitat de la construcció i la qualitat d’allò edificat, en les obres de nova construcció, així com també son àmpliament conegudes les seves atribucions com a projectista i director d’obra, en obres de nova construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

Tanmateix parlar de l’arquitecte tècnic es parlar de la Seguretat i Salut dels treballadors a la Construcció. Tradicionalment l’aparellador i/o arquitecte tècnic ha estat vinculat a la seguretat a les obres i s’ha convertit en el professional que per excel·lència assumeix les funcions de “Coordinació de Seguretat i Salut”, amb un alt nivell de compromís.

La  formació i coneixements de l’arquitecte tècnic fan d’ell un professional versàtil, un autèntic “tècnic de capçalera”, idoni per dur a terme activitats més enllà de les tasques tradicionals de disseny iaplicació de tècniques  constructives. 

Aquestes activitats son principalment la gestió del procés immobiliari, assessorant a les contractacions i selecció de compra de productes, la realització dels estudis i programació financera de la promoció, o el seguiment i compliment dels contractes d’obres i dels  contractes de subministres (project management); les peritacions i valoracions  immobiliàries; l’elaboració d’informes sobre l’estat de conservació i us d’edificis construïts; peritacions judicials i certificats, gestió de qualitat del medi ambient; planejament i gestió urbanística.